Controlgroep heeft in samenwerking met Finlogic een beproefde methodiek ontwikkeld waarmee de financiële risico’s in beeld gebracht en gewaardeerd worden. Dit proces verloopt in nauwe samenwerking met de onderwijsorganisatie.

In een delegatie brengen wij vertegenwoordigers van de organisatie bij elkaar die samen een compleet beeld kunnen geven. Bij de samenstelling houden we er rekening mee dat enerzijds de noodzakelijke inhoudelijke kennis op de verschillende deelterreinen aanwezig is en anderzijds de voor het proces relevante invalshoeken belicht kunnen worden.
Na het proces van risico-identificatie en risicowaardering wordt berekend hoeveel vermogen noodzakelijk is om het financieel risicoprofiel af te dekken. Dit doen we met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde simulatiesoftware. Uit de daarna opgestelde rapportage wordt inzichtelijk wat de belangrijkste te beheersen financiële risico’s zijn, de mate waarin deze risico’s worden beheerst en wat hun relatieve invloed op het financieel risicoprofiel is. Zo verkrijgt u zicht op de juiste prioriteiten bij de beheersing van uw financiële risico’s.
Wij hebben al veel onderwijsorganisaties in zowel het primair als voortgezet onderwijs geholpen bij de totstandkoming van een financieel risicoprofiel.