Kort gezegd verstaan we onder risicomanagement: ‘het systematisch analyseren van de organisatie op risico’s, met als doel de kans erop te verkleinen en de impact ervan op de organisatie te reduceren’. Risicomanagement is gekoppeld aan doelstellingen. Een van de gronddoelstellingen van elke organisatie is de borging van de continuïteit van de organisatie. Deze continuïteit komt in gevaar wanneer de lasten niet meer uit de baten bestreden kunnen worden en er onvoldoende (liquide) vermogen aanwezig is om het al dan niet tijdelijke financiële tekort te dekken. Om aan de gronddoelstelling van het borgen van de continuïteit te kunnen blijven voldoen, is het daarom nodig om zicht te krijgen op de belangrijkste financiële risico’s waaraan de organisatie wordt blootgesteld en hoe deze risico’s worden beheerst. Dit kan worden samengevat tot de vraag hoeveel vermogen nodig is om het financieel risicoprofiel af te dekken.
Controlgroep heeft in samenwerking met Finlogic een beproefde methodiek ontwikkeld waarmee de financiële risico’s in beeld gebracht en gewaardeerd worden. Dit proces verloopt in nauwe samenwerking met de onderwijsorganisatie. In een delegatie brengen wij vertegenwoordigers van de organisatie bij elkaar die samen een compleet beeld kunnen geven. Bij de samenstelling houden we er rekening mee dat enerzijds de noodzakelijke inhoudelijke kennis op de verschillende deelterreinen aanwezig is en anderzijds de voor het proces relevante invalshoeken belicht kunnen worden. Na het proces van risico-identificatie en risicowaardering wordt berekend hoeveel vermogen noodzakelijk is om het financieel risicoprofiel af te dekken. Dit doen we met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde simulatiesoftware. Uit de daarna opgestelde rapportage wordt inzichtelijk wat de belangrijkste te beheersen financiële risico’s zijn, de mate waarin deze risico’s worden beheerst en wat hun relatieve invloed op het financieel risicoprofiel is. Zo verkrijgt u zicht op de juiste prioriteiten bij de beheersing van uw financiële risico’s. Wij hebben al veel onderwijsorganisaties in zowel het primair als voortgezet onderwijs geholpen bij de totstandkoming van een financieel risicoprofiel.